You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Φόρτωση...

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 06:08 μμ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης δημαρχιακού ακινήτου


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) περί ‘’καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων’’, καθώς και την αναγκαιότητα μίσθωσης Δημαρχιακού ακινήτου για την στέγαση των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.

 

Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας


Προκηρύσσει δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/81, για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι μέχρι και την Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021.


Το ζητούμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στη Δ.Ε. Λευκιμμαίων. Το εμβαδό του προς ενοικίαση κτιρίου, να προσδιορίζεται με σαφήνεια, δηλ. να είναι τουλάχιστον 500 τ.μ., σύμφωνα με την κάτοψή του.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ίσης στάθμης με το πεζοδρόμιο. Αν το ακίνητο αποτελείται από περισσότερους ορόφους αυτοί θα πρέπει να επικοινωνούν με το ισόγειο και το υπόγειο με εσωτερική σκάλα και ανελκυστήρα. Το προσφερόμενο ακίνητο επιβάλλεται να διαθέτει αυτονομία στις λειτουργικές δαπάνες (ύδρευση, ηλεκτροδότηση, θέρμανση, κλιματισμός κ.α.), να διαθέτει φύλλο ελέγχου - συντήρησης του καυστήρα πετρελαίου/φυσικού αερίου καθώς και ολοκληρωμένο δίκτυο δομημένης καλωδίωσης. Επίσης το ακίνητο θα πρέπει, από το σύνολο των τουαλετών (WC) να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) που να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για χρήση από ΑΜΕΑ.


Το ακίνητο θα πρέπει να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη δυνατότητα κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κτιριοδομικούς και οικοδομικούς κανονισμούς, να είναι καλά μονωμένο έναντι θερμότητας, ψύχους και υγρασίας, για την εξασφάλιση περιβάλλοντος άνετης παραμονής και εργασίας, καθώς και να παρέχει πλήρη προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ άλλως θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ 52487/02 (ΦΕΚ18Β’), ώστε οι λειτουργικοί χώροι του να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα (§4 άρθρο 26 Ν.4067/12, άρθρο 28 Ν.2831/00) με ευθύνη και δαπάνες του εκμισθωτή, πριν την παράδοση του ακινήτου στον Δήμο.


Επίσης, να μην έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς, να πληροί καθ΄ ολοκληρία τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και επισκεπτών, να είναι συνδεδεμένο με τα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., ΔΕΥΑΚ., Ο.Τ.Ε. κλπ). Το εν λόγω κτίριο, είτε να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο αποχέτευσης, είτε να έχει δικό του αυτοτελές αποχετευτικό σύστημα. Επιβάλλεται να είναι πλήρως περαιωμένο και διαμορφωμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των πολεοδομικών διατάξεων.


Ακόμα, να υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης, για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Γ’, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/Β’/2010).Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραδώσει το κτίριο από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης στο διάστημα τριών (3) μηνών σε χρήση του Δήμου.


Απαιτούμενες διαμορφώσεις οι οποίες θα άπτονται σε μόνιμες εγκαταστάσεις θα υλοποιηθούν με έξοδα του ιδιοκτήτη σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι εν λόγω υποδείξεις θα επεκτείνονται και στα υλικά κατασκευής. Τυχόν υπάρχουσες προκατασκευές θα συνυπολογιστούν ως πλεονέκτημα. Ο εκμισθωτής βαρύνεται με την ετήσια τακτική δαπάνη της συντήρησης και επισκευής των παγίων εγκαταστάσεων.


Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης με δικαίωμα παράτασης έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αργυράδων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα καλέσει επί αποδείξει να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή.


Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου , στη Δ/νση 21ης Μαρτίου 222Β, Λευκίμμη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες, “Αίτηση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος” προς την Επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81, που θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, τη νομική του σχέση με το ακίνητο, τον ορισθέντα εκπρόσωπό του, εφόσον υπάρχει εξουσιοδότηση για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και για το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται και τη λεπτομερή περιγραφή του προς εκμίσθωση προσφερομένου χώρου (ακινήτου), την επιφάνεια, τη θέση, το είδος, την έκταση, τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του, τον ΚΑΕΚ, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται περιλαμβάνονται στην προκήρυξη της πρόσκλησης που οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν από το πρωτόκολλο του Δήμου που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου , στη Δ/νση 21ης Μαρτίου 222Β.

Για να γίνει κανείς δεκτός στη δημοπρασία πρέπει :

α) να είναι κύριοι, κάτοχοι, επικαρπωτές, καθώς και κάτοχοι των ακινήτων βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
β) να συνοδεύει την προσφορά του με ανοικτό φάκελο που να περιέχει προσδιοριστικά στοιχεία του προσφερομένου ακινήτου
Το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα θα προσδιορισθεί, βάσει της εκτίμησης της αξίας των ακινήτων που θα κριθούν κατάλληλα, από την Επιτροπή του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). Η τιμή από την Επιτροπή θα δοθεί σε €/τ.μ.


Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά [χαμηλότερο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο προσφερόμενης επιφάνειας, (τιμή μονάδος)]. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά τετραγωνικό μέτρο εκμισθωμένης επιφάνειας (τιμή μονάδος).

Η διακήρυξη θα δημοσιοποιηθεί, πριν τη έναρξη της πρώτης φάσης και με φροντίδα του Δημάρχου, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στο Δημοτικό Κατάστημα Λευκιμμαίων (21ης Μαρτίου 222Β, 49080 Λευκίμμη) και να προσκομίσουν τις προσφορές τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος ήτοι έως την 26 Απριλίου 2021, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα.


Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Αργυράδων, Τηλέφωνο : 2662360413. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ατελώς στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.


Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας


Κωνσταντίνος Λέσσης